xin gởi các Bác sách thái ất dị giản lục
thân chào

http://www.mediafire.com/?r7p9b9w3j5wjn4m